VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

BNP Paribas Leasing Solutions draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom hanteert hij op dat vlak sterke principes.

In deze Gegevensbeschermingsverklaring vindt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Leasing Solutions (1) / (‘wij‘/’we‘).

(1) BNP Paribas Leasing Solutions vertegenwoordigd de volgende entiteiten:

– Voor België: ES Finance NV (0430.506.289), BNP Paribas Lease Group NV ( 0444.779.741), Fortis Lease NV (0403.269.481), ACE Equipment Leasing NV (0440.910.431) en Fortis Lease Zeebrugge NV (0865.778.250).

– Voor Nederland: BNP Paribas Leasing Solutions NV (Kamer van Koophandel 24271429).

Als verwerkingsverantwoordelijke staan we in voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze activiteiten. Aan de hand van deze Gegevensbeschermingsverklaring willen we u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, de redenen waarom we die gegevens gebruiken en delen, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

Wanneer u een aanvraag indient voor een specifiek product of specifieke dienst, kunt u indien nodig meer informatie verkrijgen.

1. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om onze activiteiten uit te oefenen en om een hoge kwaliteit van onze gepersonaliseerde producten en diensten te garanderen.

We kunnen uiteenlopende types persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • identificatiegegevens (bv. naam, identiteitskaart- en paspoortnummer, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto, IP-adres, handtekening)
 • contactgegevens (bv. postadres en e-mailadres, telefoonnummer)
 • gezinssituatie (bv. burgerlijke staat, aantal kinderen)
 • fiscaal statuut (bv. fiscaal nummer, fiscaal statuut)
 • gegevens over opleiding en werk (bv. opleidingsniveau, beroepsactiviteit, naam van de werkgever, loon)
 • bankgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens (bv. bankrekeninggegevens, kredietkaartnummer, overschrijvingen, activa, aangegeven beleggersprofiel, kredietgeschiedenis, schulden en uitgaven)
 • gegevens over uw gewoonten en voorkeuren:

o gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten met betrekking tot bank-, financiële en transactiegegevens

o gegevens afkomstig van uw contacten met ons: onze kantoren (contactverslagen), onze websites, onze apps, onze pagina’s op de sociale media, vergaderingen, gesprekken, chatgesprekken, e-mails, interviews, telefoongesprekken

 • videobewaking (waaronder CCTV) en geolocatiegegevens (bv. weergave van locaties van opvragingen en betalingen, om veiligheidsredenen of om na te gaan welk kantoor of welke dienstverleners voor u het dichtstbij zijn)
 • gegevens die nodig zijn om een overmatige schuldenlast te voorkomen

We kunnen ook de volgende gevoelige gegevens verzamelen, zij het uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming:

 • biometrische gegevens: bv. vingerafdruk, stempatroon of gezichtspatroon die gebruikt kunnen worden voor identificatie en beveiliging
 • gezondheidsgegevens: bv. voor het opstellen van bepaalde verzekeringscontracten; bij de verwerking van deze gegevens geldt het ‘need to know’-principe

We vragen nooit naar persoonsgegevens met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, politieke strekking, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakvereniging of genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De gegevens die we over u gebruiken om onze databanken te controleren of aan te vullen, kunnen hetzij rechtstreeks door u zijn verstrekt of afkomstig zijn van de volgende bronnen:

 • publicaties/databanken die door officiële instanties beschikbaar worden gesteld (bv. het Publicatieblad of Staatsblad)
 • bedrijven die klant bij ons zijn, dienstverleners en/of handelspartners van ons
 • derden zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus of gegevensmakelaars, in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving
 • websites/pagina’s op sociale media met informatie die door u openbaar is gemaakt (bv. uw eigen website of sociale media) en
 • databanken die publiekelijk beschikbaar worden gesteld door derden

2. SPECIFIEKE GEVALLEN VOOR DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS, WAARONDER ONRECHTSTREEKSE VERZAMELING

In bepaalde omstandigheden kunnen we persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie we een directe relatie hebben, zouden kunnen hebben of hadden, verzamelen en gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Prospects

In sommige gevallen kunnen we eveneens informatie over u verzamelen, ook al bestaat er geen directe relatie tussen u en ons.

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een van onze klanten ons uw contactgegevens bezorgt omdat u bijvoorbeeld tot een van de volgende categorieën behoort:

 • Familieleden
 • Medekredietnemers / borgstellers
 • Wettelijke vertegenwoordigers (volmacht)
 • Begunstigden van betalingstransacties die door onze klanten worden uitgevoerd
 • Begunstigden van verzekeringspolissen en trusts
 • Huisbazen/verhuurders
 • Uiteindelijke begunstigden
 • Debiteuren van klanten (bv. in geval van faillissement)
 • Aandeelhouders
 • Vertegenwoordigers van een rechtspersoon (kan een klant of leverancier zijn)
 • Personeelsleden van dienstverleners of handelspartners

3. WAAROM EN OP WELKE GROND GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder:

 • de bancaire en financiële regelgeving, op grond waarvan we:
 • beveiligingsmaatregelen treffen om misbruik en fraude te verhinderen
 • transacties die afwijken van het normale patroon opsporen
 • uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit bepalen
 • risico’s die de instelling kan lopen, opvolgen en melden en
 • telefoongesprekken, chatgesprekken, e-mailgesprekken enz. waar nodig opnemen of vastleggen
 • antwoorden op een officieel verzoek van een naar behoren gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie
 • voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
 • naleving van de wetgeving inzake sancties en embargo’s
 • bestrijding van belastingfraude en nakomen van de verplichtingen inzake belastingcontroles en kennisgevingen

b. Om een contract uit te voeren of om stappen te zetten voordat een contract wordt gesloten

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten te sluiten en uit te voeren, onder meer om:

 • informatie te verstrekken over onze producten en diensten
 • hulp te bieden en vragen te beantwoorden 3
 • te bekijken of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden en
 • producten of diensten te verstrekken

c. Om ons rechtmatig belang te dienen

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten uit te rollen en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze wettelijke rechten te verdedigen. Dat omvat onder meer:

 • bewijs van transacties
 • voorkomen van fraude
 • IT-beheer, waaronder infrastructuurbeheer (bv. gedeelde platformen) en bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging
 • uitwerken van afzonderlijke statistische modellen op basis van de analyse van transacties, bijvoorbeeld om uw kredietrisicoscore te helpen bepalen
 • uitwerken van geaggregeerde statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling, om het risicobeheer van onze bedrijvengroep te verbeteren of om bestaande producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • opleiding van ons personeel door telefonische oproepen naar onze callcenters op te nemen
 • ons aanbod en dat van andere BNP Paribas-entiteiten voor u personaliseren door:

o de kwaliteit van onze bank-, financiële en/of verzekeringsproducten en/of -diensten te verbeteren

o reclame te maken voor producten en diensten die aansluiten bij uw situatie en het profiel dat we van u hebben

Dit kan worden verwezenlijkt door:

 •  onze prospects en klanten in segmenten te verdelen
 •  uw gewoonten en voorkeuren bij de verschillende kanalen te analyseren (bezoeken aan onze kantoren, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website enz.)
 • uw gegevens te delen met een andere BNP Paribas-entiteit, met name als u klant bent of op het punt staat om klant te worden van die andere entiteit
 • de producten en diensten waarover u al beschikt of die u al gebruikt te koppelen aan andere gegevens die we over u bezitten (we kunnen bv. vaststellen dat u kinderen hebt maar nog geen familiale verzekering) en transacties te monitoren om die transacties op te sporen die afwijken van de normale routine

Uw gegevens kunnen worden samengevoegd in geanonimiseerde statistieken die aan professionele klanten kunnen worden aangeboden om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten. In dat geval worden uw persoonsgegevens nooit bekendgemaakt en wie deze geanonimiseerde statistieken ontvangt, zal uw identiteit niet kunnen achterhalen.

d. Om uw keuze te respecteren als we vragen naar uw toestemming voor een specifieke verwerking

In bepaalde gevallen hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 •  wanneer bovenstaande doeleinden leiden tot geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen met zich meebrengt of een aanzienlijke impact op u heeft. In dat geval zullen we u afzonderlijk in kennis stellen over de logica daarachter, evenals over het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking
 •  indien we een verdere verwerking moeten uitvoeren voor andere dan de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden, brengen we u daarvan op de hoogte en vragen we u, indien nodig, om toestemming

4. MET WIE WISSELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS UIT?

Met het oog op de voornoemde doeleinden delen we uw persoonsgegevens mee aan:

 •  entiteiten van de BNP Paribas-groep (zo staat bijvoorbeeld het volledige aanbod producten en diensten van onze groep te uwer beschikking)
 •  dienstverleners die namens ons diensten verstrekken
 •  onafhankelijke lasthebbers, tussenpersonen of brokers, bank- en handelspartners met wie wij een regelmatige relatie onderhouden
 •  financiële of gerechtelijke instanties, overheidsbureaus of openbare instellingen, op verzoek en voor zover dat wettelijk is toegestaan 4
 •  bepaalde gereguleerde vrije beroepen, zoals advocaten, notarissen of auditeurs

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

Bij een internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), waarbij de Europese Commissie stelt dat een niet-EER-land een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert, kunnen uw persoonsgegevens op die grond worden doorgegeven.

Voor overdrachten aan niet-EER-landen waarvan het beschermingsniveau niet werd erkend door de Europese Commissie zullen we hetzij een beroep doen op een ontheffingsbepaling voor de desbetreffende situatie (bv. indien de doorgifte noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren, zoals wanneer een internationale betaling moet worden uitgevoerd) of zullen we een van de volgende voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen:

 • contractuele standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie
 • bindende bedrijfsregels

Wenst u een kopie te ontvangen van deze voorzorgsmaatregelen of wenst u informatie te krijgen over waar ze beschikbaar zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek versturen zoals wordt uiteengezet in artikel 9.

6. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals een goed onderhoud van klantgegevens, het bevorderen van het relatiebeheer met klanten en het beantwoorden van rechtsvorderingen of regelgevingsverzoeken.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE LATEN GELDEN?

Ingevolge de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten:

 • recht op inzage: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens evenals een kopie van die persoonsgegevens
 • recht op rectificatie: wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat die persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd
 •  recht op wissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover dit wettelijk is toegestaan
 •  recht op beperking: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 •  recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, omwille van uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, zoals onder meer profilering in het kader van direct marketing.
 •  recht op intrekking van uw toestemming: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken
 •  recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt terug te vragen of, indien technisch haalbaar, door te laten geven aan een derde

Wenst u bovenstaande rechten te laten gelden, stuur dan een brief naar BNP Paribas Leasing Solutions:

In België:

ter attentie van: Bescherming van Gegevens Gentsesteenweg 1440

1082 Brussel

In Nederland:

ter attentie van: Bescherming van Gegevens

BNP PARIBAS Leasing Solutions NV

Hambakenwetering 4 5231 DC ‘s-Hertogenbosch

Postbus 2375 5202 CJ ‘s-Hertogenbosch 5

of kijk op een van onze websites:

– In België (in het Frans): https://leasingsolutions.bnpparibas.be/confidentialite

– In België (in het Nederlands): https://leasingsolutions.bnpparibas.be/nl/dataprivacy

– In Nederland: https://leasingsolutions.bnpparibas.nl/dataprivacy

We vragen u om een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen zodat we uw identiteit kunnen vaststellen.

Naast de voornoemde rechten hebt u ingevolge de toepasselijke regelgeving ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN AAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING?

In een wereld van constante technologische veranderingen bestaat de kans dat we deze Gegevensbeschermingsverklaring op regelmatige basis moeten bijwerken.

We nodigen u uit om de meest recente versie van deze verklaring online door te nemen. We zullen u op onze website of via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van grote wijzigingen.

9. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Hebt u vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken uit hoofde van deze Gegevensbeschermingsverklaring, neem dan contact op met onze afdeling gegevensbescherming (zie artikel 7 hierboven), die uw vraag zal onderzoeken.

Cookie Policy : https://leasingsolutions.bnpparibas.be/gestion-des-cookies/ | https://leasingsolutions.bnpparibas.be/nl/cookies-beleid/