Juridische informatie

U bent momenteel verbonden met de “leasingsolutions.bnpparibas.be” website, hierna de “Website” die exclusieve eigendom van de BNP Paribas Lease Group NV / SA is, hierna “BPLG”.

  • Naam van het bedrijf : BNP Paribas Lease Group NV.SA
  • BTW-identificatienummer : BE 0444 779 741
  • Wettelijke vertegenwoordiger: Marieke van Zuien, CEO
  • Website manager: Nancy Celis, Marketing & Communications Officer
  • Adres van de hoofdzetel: BENL  Warandeberg 8 bus 1, 1000 Brussel, België

Technische informatie

Door zich toegang te verschaffen tot onze Website, deze te bezoeken of deze te gebruiken, in persoonlijke naam en/of in naam van de juridische entiteit ongeacht de hoedanigheid waarin u voor deze handelt, geeft u aan in te stemmen met de hierna vermelde bepalingen. Deze bepalingen zijn vatbaar voor wijzigingen.

Gebruik

leasingsolutions.bnpparibas.be is voor uw persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan informatie, software, producten of diensten die via deze Website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, onder welke vorm en op welke wijze ook, zonder het voorafgaandelijk expliciet en schriftelijk akkoord van BPLG.

U mag deze Website gebruiken mits u BPLG garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge de bepalingen van de site verboden is.

De websites van derden kunnen ook links naar deze Website bevatten. BPLG voornoemd, controleert die niet en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan, af. Zij geeft geen impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of de kwaliteit van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op een website van een derde wordt aangetroffen en evenmin over de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van die derde.

Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst, opgenomen op deze Website, te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van BPLG, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van dezelfde groep waarvan BPLG deel uitmaakt.

Aansprakelijkheid

BPLG levert aanzienlijke inspanningen om op deze Website actuele en waardevolle informatie te verstrekken. Die informatie wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

De informatie kan technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. BPLG kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aanbrengen. BPLG is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van welke aard ook die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de bezoeker of de gebruiker van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze Website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van BPLG, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van dezelfde groep waarvan BPLG deel uitmaakt, of nog van derden. Deze informatie mag door u slechts gereproduceerd en/of afgedrukt worden voor uw strikt persoonlijk gebruik op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten erin niet schrapt.

Geldigheid

Indien één van deze bepalingen ophoudt te gelden, nietig wordt of niet meer dwingend is, blijven deze andere bepalingen onverminderd en integraal geldig.

In voorkomend geval zal een eventuele nietige bepaling vervangen worden door een nieuwe geldige bepaling, die binnen de mate van het mogelijke hetzelfde resultaat op economisch en juridisch vlak heeft.

Code of Conduct

Lees hier de ‘Code of Conduct’ van BNP Paribas Group.